Monitor Polski

M.P.1952.A-27.370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 1952 r.

ZARZĄDZENIE NR 59
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 1952 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych.

Na podstawie § 4 uchwały Nr 709 Prezydium Rządu z dnia 13 października 1951 r. w sprawie odbywania i finansowania praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych oraz praktyk wakacyjnych i dyplomowych studentów wyższych uczelni w 1952 r. (Monitor Polski Nr A-91, poz. 1254) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr A-9, poz. 88 i Nr A-27, poz. 369) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ust. 1,
2) w § 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zawarte w niniejszym zarządzeniu przepisy o trybie zawierania umów o praktykę nie dotyczą praktyk studentów szkół podległych Ministrowi Zdrowia, gdy praktyki te odbywane będą w społecznych zakładach służby zdrowia, podległych temu Ministrowi."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 28 stycznia 1952 r.