Monitor Polski

M.P.1952.A-27.369

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1952 r.

ZARZĄDZENIE NR 58
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 1952 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych.

Na podstawie § 4 uchwały Nr 709 Prezydium Rządu z dnia 13 października 1951 r. w sprawie odbywania i finansowania praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych oraz praktyk wakacyjnych i dyplomowych studentów wyższych uczelni w 1952 r. (Monitor Polski Nr A-91, poz. 1254) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr A-9, poz. 88) uzupełnia się załącznikami Nr 4 i 5 w brzmieniu:

"Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1952 r. (poz. 88).

Czas trwania praktyk zawodowych produkcyjnych w średnich szkołach rolniczych (technikach rolniczych).

Rok szkolny 1951/52.

1. Technikum czteroletnie agrotechniczne i zootechniczne

klasa I i II - 4 tygodnie (w okresie wakacyjnym)

klasa III - 7 miesięcy.

2. Technikum czteroletnie rachunkowości rolnej

klasa I i II - 4 tygodnie (w okresie wakacyjnym)

klasa III - 5 miesięcy.

3. Technikum czteroletnie mechaniki rolnej

klasa I i II - 4 tygodnie (w okresie wakacyjnym)

klasa III - 31/2 miesiąca.

4. Technikum dwuletnie dla dorosłych niezależnie od specjalności

klasa I - 4 tygodnie (w okresie wakacyjnym).

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1952 r. (poz. 88).

Czas trwania praktyk zawodowych dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej.

1. Praktyki wakacyjne po 4 tygodnie w miesiącach lipcu lub sierpniu odbywają studenci po II i III roku studiów.

2. Praktyki przeddyplomowe odbywają studenci po IV roku, bezpośrednio po uzyskaniu absolutorium, przez okres 4 miesięcy po 6 godzin dziennie".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.