Zm.: zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

Monitor Polski

M.P.1961.9.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 stycznia 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 3, z 1959 r. Nr 4, poz. 16, Nr 25, poz. 115, Nr 37, poz. 169 i Nr 55, poz. 261 oraz z 1960 r. Nr 42, poz. 204, Nr 52, poz. 249, Nr 58, poz. 275 i Nr 69, poz. 323) w części "A. w zakresie budżetu centralnego" dodaje się punkt 13 w brzmieniu:

"13) Ośrodek Wczasowy Ministerstwa Finansów w Jastrzębiej Górze".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.