Monitor Polski

M.P.1960.58.275

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 lipca 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 3, z 1959 r. Nr 4, poz. 16, Nr 25, poz. 115, Nr 37, poz. 169, Nr 55, poz. 261 oraz z 1960 r. Nr 42, poz. 204 i Nr 52, poz. 249) w części "B. w zakresie budżetów terenowych" dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) Hala Sportowa w Łodzi".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.