Zm.: zarządzenie z dnia 20 grudnia 1960 r. w sprawie wprowadzenia do wypieku i obrotu chleba pszenno-żytniego pod nazwą "praski".

Monitor Polski

M.P.1961.58.253

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 14 lipca 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 20 grudnia 1960 r. w sprawie wprowadzenia do wypieku i obrotu chleba pszenno-żytniego pod nazwą "praski".

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) i § 1 zarządzenia nr 251 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1957 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 98, poz. 570) oraz § 1 zarządzenia nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1960 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów dotyczących produkcji pieczywa (Monitor Polski Nr 94, poz. 419) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1960 r. w sprawie wprowadzenia do wypieku i obrotu chleba pszenno-żytniego pod nazwą "praski" (Monitor Polski z 1961 r. Nr 1, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 pkt A i C otrzymują brzmienie:

"A. Opis: chleb produkowany na kwasie przy użyciu drożdży z dodatkiem soli, formowany na deskach lub w koszyczkach, wypiekany w bochenkach o podłużnym i okrągłym kształcie, posypany makiem lub czarnuszką, jeżeli konsumenci na danym terenie tego sobie życzą.".

"C. Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

1 kg 1,5 kg

1) bochenki formowane na deskach 134 135

2) bochenki formowane w koszyczkach 135 136."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.