Monitor Polski

M.P.1952.A-102.1576

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 listopada 1952 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 20 czerwca 1952 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu Państwa.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1952 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu Państwa (Monitor Polski Nr A-60, poz. 912) wprowadza się następującą zmianę:

W poz. a) § 3 objaśnień do jednolitej klasyfikacji paragrafów i pozycji stanowiących załącznik nr 3 do powołanego zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1952 r. dodaje się nowy ustęp treści następującej:

"ponadto pozycją tą objęte są honoraria i wynagrodzenia dla osób fizycznych (ekspertów, naukowców, autorów, tłumaczów i innych) przyznane wyjątkowo własnym pracownikom instytucji za prace wykonane przez nich na podstawie zawartych umów o dzieło, o ile pracownicy ci posiadają kwalifikacje uzasadniające zawarcie z nimi tych umów, a prace te wykonywane będą poza normalnymi godzinami służbowymi i nie należą do statutowego (planowego) zakresu działania pracowników żadnej komórki organizacyjnej instytucji".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1953 r.