Monitor Polski

M.P.1956.40.509

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1956 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 11 maja 1956 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie ujawnienia, upłynnienia i zapobiegania tworzeniu się zbędnych i nadmiernych remanentów materiałów zaopatrzeniowych w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych.

Na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie ujawnienia, upłynnieniu i zapobiegania tworzeniu się zbędnych i nadmiernych remanentów materiałów zaopatrzeniowych w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-46, poz. 602, Nr A-51, poz. 685 i Nr A-87, poz. 1202 oraz z 1953 r. Nr A-3, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wartość materiałów zaopatrzeniowych nabywanych bieżąco przez urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe nie może przekraczać wyznaczonych na ten cel kwot na dany kwartał w zatwierdzonych planach zaopatrzenia materiałowo-technicznego.";

2) w § 3 po wyrazie "kto" dodaje się wyrazy "w ciągu 45 dni od daty zgłoszenia";
3) w § 8:
a) w ust. 3 pkt 1 wyrazy "jednolitego planu kont" zastępuje się wyrazami "ramowego planu kont",
b) w ust. 3 pkt 2 wyrazy "w bieżącym roku" zastępuje się wyrazami "na zużycie w określonym czasie";
4) § 9 skreśla się;
5) w § 11 ust. 1 wyraz "Ministrom" zastępuje się wyrazem "Ministrowi" oraz skreśla się wyrazy "oraz Bezpieczeństwa Publicznego".
§  2. W instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie ujawnienia, upłynnienia i zapobieganie tworzeniu się zbędnych i nadmiernych remanentów materiałów zaopatrzeniowych w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych, stanowiącej załącznik do zarządzenia wymienionego w § 1, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 skreśla się wyraz "maksymalnego";
2) w § 5 ust. 1 skreśla się wyraz "maksymalnych";
3) w § 15:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, z tym że po wyrazie "innemu" dodaje się wyraz "państwowemu" oraz w pkt 2 skreśla się wyrazy "przez Państwową Komisję Planowania Gospodarczego (tak zwane materiały ostro deficytowe)",
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku gdy hurtownia branżowo właściwej centrali handlowej nie wydają dyspozycji w sprawie zagospodarowania remanentu w terminie 45 dni od daty jego zgłoszenia, zakład pracy może sprzedać:

1) zbędny remanent pełnowartościowego materiału rozdzielanego - wyłącznie innemu państwowemu zakładowi pracy;

2) zbędny remanent materiałów niepełnowartościowych i małowartościowych - również spółdzielniom pracy po uzyskaniu opinii komisji z udziałem przedstawiciela rady zakładowej,

o ile jednostka nadrzędna nie wydała uprzednio w tym zakresie innych dyspozycji.";

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Jakiekolwiek dysponowanie - w terminie określonym w § 15 - remanentem zgłoszonym do sprzedaży bez uprzedniej i każdorazowej zgody tej jednostki w której posiadaniu znajduje się karta ewidencyjna, jest zabronione.";

5) w § 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zakład pracy ma obowiązek wysłać remanenty w terminie oznaczonym przez nabywcę, a w razie niemożności dotrzymania tego terminu - oznaczyć inny termin wysyłki i powiadomić o tym nabywcę.";

6) w § 27 po wyrazach "punktowi sprzedaży detalicznej" skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy "lub innej jednostce uspołecznionej (§ 15 ust. 2).";
7) w § 32 pkt 2 wyrazy "centrali handlowej lub innej" skreśla się;
8) § 44 skreśla się;
9) w § 46 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Jeśli hurtownia branżowo właściwej centrali handlowej nie dała dyspozycji co do sposobu zagospodarowania zgłoszonego jej remanentu materiału pełnowartościowego w terminie określonym w § 15, zakład pracy upoważniony jest wystawić fakturę na tę hurtownię albo sprzedać materiał zgodnie z tym przepisem. Uprawnienia tego zakład pracy nie może wykorzystać, jeśli hurtownia we wcześniejszym terminie zwróci kartą ewidencyjną w celu wniesienia odpowiednich poprawek lub w celu skierowania jej do innej właściwej jednostki zbytu.

2. Jeśli zgłoszenie remanentu do hurtowni branżowo właściwej centrali handlowej nastąpiło za pośrednictwem jednostki nadrzędnej (§ 19 ust. 2) lub jeśli hurtownia zwróciła kartę ewidencyjną w celu wniesienia poprawek (§ 22 ust. 1), termin wskazany w ust. 1 zaczyna biec dopiero od daty wysłania nie wykorzystanej karty ewidencyjnej przez jednostkę nadrzędną albo od daty wysłania poprawionej karty ewidencyjnej.";

10) w § 57 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) aktualnie obowiązujący wzór sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego.";

11) § 60 otrzymuje brzmienie:

"§ 60. Sposób sporządzania arkusza sprawozdawczego określają przepisy Głównego Urzędu Statystycznego.";

12) §§ 61 i 63 skreśla się;
13) użyte w różnych przypadkach wyrazy "złom" i "odpadki użytkowe" zastępuje się wyrazami "surowce wtórne" w odpowiednich przypadkach;
14) załączniki nr 3-6 skreśla się.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 maja 1956 r.