Monitor Polski

M.P.1956.35.424

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
z dnia 7 kwietnia 1956 r.
o zmianie zarządzenia z dnia 2 kwietnia 1955 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 2 kwietnia 1955 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Monitor Polski Nr 39, poz. 383) wprowadza się zmiany następujące:
1) w tytule skreśla się wyrazy "w 1955 r.";
2) w § 1 skreśla się wyrazy "w roku 1955";
3) w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia:
a) w tytule skreśla się wyrazy "w 1955 r.",
b) wstawia się nowe pkt 8 i pkt 9 w brzmieniu:

"8) 4-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej w Klementowicach, pow. puławski, woj. lubelskie,

9) 4-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1956 r.