Monitor Polski

M.P.1955.119.1577

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 25 października 1955 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 19 listopada 1952 r. w sprawie wykorzystania próżnych przebiegów ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami.

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 3 i § 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próżnych przebiegów (Dz. U. z 1952 r. Nr 29, poz. 197 i z 1955 r. Nr 34, poz. 210) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 19 listopada 1952 r. w sprawie wykorzystania próżnych przebiegów ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami (Monitor Polski Nr A-103, poz. 1611) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tablice, o których mowa w ust. 1, składają się z tablicy głównej o kształcie i wymiarach podanych w załączniku nr 1 do zarządzenia, z zamieszczonym na niej na tle żółtym obramowaniem i symbolem samochodu ładowanego za pomocą dźwigu koloru ciemnoniebieskiego oraz z tablicy dodatkowej o kształcie i wymiarach podanych w załączniku nr 2 do zarządzenia, z zamieszczonym na niej na tle ciemnoniebieskim napisem "Spedycja PKS, ul. .........." koloru białego. Tablice te powinny być umieszczone na słupie pomalowanym na kolor popielaty, na wysokości obowiązującej dla znaków drogowych informacyjnych, prostopadle do osi drogi na prawym poboczu drogi w dobrze widocznych miejscach u wylotu każdej drogi publicznej, prowadzącej do miejscowości, w której znajduje się placówka spedycyjna, i w odległości 50 m od tablic z nazwą miejscowości w kierunku do środka miejscowości. Umieszczenie tablic przez spedycję następuje w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi powołanymi do nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego oraz właściwymi zarządami dróg.";

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Koszty wykonania, umieszczenia i konserwacji tablic (ust. 2) pokrywa przedsiębiorstwo Państwowa Komunikacja Samochodowa, któremu podlegają placówki spedycyjne.";

2) w § 18 ust. 1 pkt 2 po wyrazach "stanowiącej załącznik" dodaje się wyrazy "nr 3";
3) załącznik do zarządzenia "Lista towarów łatwo psujących się" oznacza się jako załącznik nr 3;
4) dodaje się załączniki nr 1 i nr 2 w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Uwaga: Na tablicy po skrócie "UL." podać nazwę ulicy, przy której mieści się spedycja PKS.