Zm.: zarządzenie z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie udzielania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Monitor Polski

M.P.1959.17.74

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 lutego 1959 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie udzielania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5) i art. 27 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 36, poz. 164) oraz art. 25 ust. 2 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o paszportach zagranicznych (Dz. U. Nr 39, poz. 170) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie udzielania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Monitor Polski Nr 17, poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Szef Sztabu Generalnego - w stosunku do podoficerów zawodowych i nadterminowych oraz podoficerów i szeregowców pełniących inną czynną służbę wojskową.";

2)
w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej zamierzający wyjechać za granicę indywidualnie w celach osobistych, leczniczych lub uzdrowiskowych do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Republiki Czechosłowackiej, Węgierskiej Republiki Ludowej, Rumuńskiej Republiki Ludowej, Ludowej Republiki Bułgarii i Ludowej Republiki Albanii - ubiegają się o otrzymanie paszportu zagranicznego lub klauzuli paszportowej w dowodzie osobistym we własnym zakresie we właściwej wojewódzkiej komendzie Milicji Obywatelskiej (komendzie Milicji Obywatelskiej miasta wyłączonego z województwa).

2. W przypadku gdy wyjazd żołnierza za granicę w celach osobistych, leczniczych lub uzdrowiskowych ma nastąpić do innych krajów niż wymienione w ust. 1 albo w ramach wyjazdów organizowanych przez organy wojskowe - wszystkie sprawy związane z uzyskaniem paszportów zagranicznych zwyczajnych lub klauzul paszportowych w dowodach osobistych załatwia w Biurze Paszportów Zagranicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Wydział Wojskowych Spraw Zagranicznych Sztabu Generalnego.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.