Monitor Polski

M.P.1955.33.316

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 9 lutego 1955 r.
o zmianie zarządzenia z dnia 17 sierpnia 1953 r. w sprawie trybu i terminów sporządzania (wystawiania) faktur przez przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego podległe Ministrowi Kolei oraz formy tych faktur.

Na podstawie §§ 4 i 5 ust. 2 uchwały nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad rozliczeń za roboty budowlano-montażowe i prace projektowe w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-6, poz. 59 oraz Nr A-106, poz. 1642) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Kolei z dnia 17 sierpnia 1953 r. w sprawie trybu i terminów sporządzania (wystawiania) faktur przez przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego podległe Ministrowi Kolei oraz formy tych faktur (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-87, poz. 1076 oraz z 1954 r. Nr A-55, poz. 758) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Tabele elementów scalonych do kosztorysów szczegółowych sporządza biuro projektów. Inwestor bezpośredni składa ją do banku finansującego budowę w jednym egzemplarzu jednocześnie z kosztorysem szczegółowym. W razie zmiany w toku robót zakresu rzeczowego ewentualne zmiany tabeli elementów scalonych wykonuje inwestor bezpośredni w porozumieniu z przedsiębiorstwem wykonawczym.";

2) w § 13 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

"4. Za roboty budowlane i montażowe wykonywana w ramach jednego miesiąca kalendarzowego, których wartość kosztorysowa nie przekracza 15.000 zł, mogą być wystawiane faktury wykonawców w terminach przewidzianych w załączniku do niniejszego zarządzenia, z zaniechaniem wystawiania faktur przejściowych za roboty wykonywane w pierwszej połowie miesiąca.";

3) terminarz sporządzania (wystawiania) faktur przejściowych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1954 r.

ZAŁĄCZNIK 

do zarządzenia Ministra Kolei z dnia 9 lutego 1955 r. (poz. 316).

TERMINARZ SPORZĄDZANIA (WYSTAWIANIA) FAKTUR PRZEJŚCIOWYCH
Lp.Nazwa jednostki fakturującejTerminy sporządzania (wystawiania) faktur przejściowych
I. Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Robót Kolejowych w Warszawie
1Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 1 w Warszawiedo 12 i 24 każdego miesiąca
2Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 2 w Kielcachdo 12 i 24 każdego miesiąca
3Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 3 w Białymstokudo 10 i 23 każdego miesiąca
4Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 5 w Bytomiudo 10 i 22 każdego miesiąca
5Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 6 w Warszawie:
a) Baza Sprzętu Nr 1 w Warszawiedo 10 i 25 każdego miesiąca
b) Baza Sprzętu Nr 3 w Białymstokudo 10 i 25 każdego miesiąca
c) Baza Sprzętu Nr 4 we Wrocławiudo 10 i 25 każdego miesiąca
d) Zakład Remontowy Nr 2 w Poznaniudo 5 i 20 każdego miesiąca
e) Zakład Remontowy Nr 4 w Warszawiedo 5 i 20 każdego miesiąca
6Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 7 w Warszawiedo 12 i 23 każdego miesiąca
7Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 8 we Wrocławiudo 13 i 25 każdego miesiąca
8Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 9 w Krakowiedo 13 i 23 każdego miesiąca
9Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 10 w Poznaniudo 10 i 23 każdego miesiąca
10Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 11 w Szczeciniedo 11 i 23 każdego miesiąca
11Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 12 w Gdańskudo 12 i 24 każdego miesiąca
12Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 13 w Łodzido 13 i 25 każdego miesiąca
13Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 14 w Przemyśludo 10 i 22 każdego miesiąca
14Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 15 w Warszawiedo 15 i 27 każdego miesiąca
15Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 16 w Lubliniedo 10 i 22 każdego miesiąca
II. Centralny Zarząd Elektryfikacji Kolei w Warszawie
16Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych w Warszawiedo 14 i 29 każdego miesiąca
17Biuro Projektów Elektryfikacji Kolei w Warszawiedo 12 następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym.
III. Centralne Biuro Studiów i Projektów Kolejowych w Warszawie
18Centralne Biuro Studiów i Projektów Kolejowych w Warszawiedo 17 następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym
IV. Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Zabezpieczenia i Łączności w Warszawie
19Zarząd Budowlano-Remontowy w Warszawiedo 14 i 29 każdego miesiąca
20Zarząd Budowlano-Remontowy w Lubliniedo 14 i 29 każdego miesiąca
21Zarząd Budowlano-Remontowy w Krakowiedo 14 i 29 każdego miesiąca
22Zarząd Budowlano-Remontowy w Piotrowicach Śląskichdo 14 i 29 każdego miesiąca
23Zarząd Budowlano-Remontowy w Łodzi-Widzewiedo 14 i 29 każdego miesiąca
24Zarząd Budowlano-Remontowy we Wrocławiudo 14 i 29 każdego miesiąca
25Zarząd Budowlano-Remontowy w Poznaniudo 14 i 29 każdego miesiąca
26Zarząd Budowlano-Remontowy w Stargardzie Szczecińskimdo 14 i 29 każdego miesiąca
27Zarząd Budowlano-Remontowy w Gdynido 14 i 29 każdego miesiąca
28Zarząd Budowlano-Remontowy w Bydgoszczydo 14 i 29 każdego miesiąca
29Zarząd Budowlano-Remontowy w Olsztyniedo 14 i 29 każdego miesiąca