Zm.: zarządzenie z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie trybu i kontroli finansowania inwestycji zdecentralizowanych w 1960 r.

Monitor Polski

M.P.1960.19.95

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 lutego 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie trybu i kontroli finansowania inwestycji zdecentralizowanych w 1960 r.

Na podstawie części XI ust. 22 uchwały nr 449 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1959 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na rok 1960 zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie trybu i kontroli finansowania inwestycji zdecentralizowanych w 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 ust. 1 wyrazy "w terminie do dnia 10 lutego 1960 r." zastępuje się wyrazami "w terminie do dnia 15 marca 1960 r.";

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Prezydia rad narodowych mogą na wniosek przedsiębiorstw przekazywać im domy mieszkalne lub ich części w trybie i na zasadach określonych w przepisach o przekazywaniu nieruchomości między jednostkami państwowymi (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych - Dz. U. Nr 67, poz. 332 oraz § 5 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między jednostkami budżetowymi oraz między tymi jednostkami a przedsiębiorstwami państwowymi - Monitor Polski Nr 43, poz. 197). Skutki finansowe zamierzonego przekazania powinny być objęte planami przedstawianymi bankom do rejestracji zgodnie z przepisem § 11 ust. 1.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 stycznia 1960 r.