Monitor Polski

M.P.1961.72.305

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 września 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 9 września 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 17 grudnia 1949 r. o instytucjach (towarzystwach) klasyfikacyjnych.

Na podstawie art. 8 przepisów z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich (Dz. U. z 1938 r. Nr 46 poz. 376) oraz stosownie do § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 października 1933 r. o wolnej (nadwodnej) burcie statków morskich i o międzynarodowych świadectwach wolnej burty (Dz. U. z 1933 r. Nr 95, poz. 739 i z 1950 r. Nr 4, poz. 33) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 17 grudnia 1949 r. o instytucjach (towarzystwach) klasyfikacyjnych (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-2, poz. 17 i z 1957 r. Nr 58, poz. 362) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Deutsche Schiffsrevision und -klassifikation – siedziba główna w Zeuthen (NRD);

2) w § 2 po wyrazach "Det norske Veritas – inicjały NV" dodaje się wyrazy "Deutsche Schiffsrevision und -klassifikation – inicjały DSRK".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.