Zm.: zarządzenie z dnia 17 czerwca 1960 r. w sprawie ustanowienia roku kalendarzowego jako roku obrachunkowego w budownictwie.

Monitor Polski

M.P.1960.89.403

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 25 października 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 17 czerwca 1960 r. w sprawie ustanowienia roku kalendarzowego jako roku obrachunkowego w budownictwie.

Na podstawie § 3 i § 12 uchwały nr 45 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie (Monitor Polski Nr 16, poz. 99) oraz w związku z ustaleniem roku kalendarzowego rokiem obrachunkowym w budownictwie zarządza się, co następuje:
W § 7 ust. 2 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 17 czerwca 1960 r. w sprawie ustanowienia roku kalendarzowego jako roku obrachunkowego w budownictwie (Monitor Polski Nr 71, poz. 331) wyrazy: "nie później niż" zastępuje się wyrazami: "nie wcześniej niż".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.