Zm.: zarządzenie z dnia 16 listopada 1959 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

Monitor Polski

M.P.1961.72.307

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 września 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 13 września 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 16 listopada 1959 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) i § 1 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do tych pojazdów oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 105, poz. 1209) zarządza się, co następuje:
W normach zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 16 listopada 1959 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 533) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zakładową normę wyjątkową można ustalić:

1) w razie konieczności ciągłego używania niższych biegów na trasach:

a) prowadzących po drogach grząskich lub o nawierzchni wyjątkowo nierównej,

b) górskich o wyjątkowo stromych wzniesieniach,

c) miejskich o wyjątkowym zagęszczeniu ruchu;

2) w razie używania pojazdu na krótkich odcinkach, nie przekraczających 1000 m, licząc od miejsca naładunku do miejsca wyładunku całkowitego (np. wywóz ziemi z wykopu itp.) lub częściowego (w razie rozwózki lub zwózki),

3) w razie używania pojazdu do akcji ratowniczej i innych zadań specjalnych.

Zakładowe normy wyjątkowe można ustalić tylko na podstawie badania zużycia paliwa na określonej trasie, przeprowadzonego według instrukcji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych norm.";

2)
w § 11:
a)
w ust. 1 po wyrazach "W przypadkach określonych w § 3 ust. 5" dodaje się wyrazy "pkt 1 lit. a), b), c)" oraz w końcu ustępu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"W przypadkach określonych w § 3 ust. 5 pkt 2 i 3 kierownik zakładu może ustalić zakładową normę wyjątkową bez powyższych ograniczeń, powiadamiając o każdorazowym wprowadzeniu takiej normy wydział komunikacji prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).";

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Norma zakładowa ustalona w trybie określonym ust. 1 w dopuszczalnych granicach szczytowych może być powiększona dodatkowo do 10%, jeżeli w okresie od 1 listopada do 31 marca z przyczyn atmosferycznych stosowanie ustalonej normy zakładowej nie będzie możliwe.";

3)
w § 10 instrukcji o przeprowadzaniu badania zużycia paliwa, stanowiącej załącznik nr 1 do norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Każdy z wybranych odcinków drogi (ust. 2) powinien posiadać długość co najmniej 10 km.";

2) w ust. 4 liczby "2 x 25 x 2 = 100" zastępuje się liczbami "2 x 10 x 2 = 40";

3) po ust. 5 dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

"6. O ile badania (§ 1) wykonuje się przez zastosowanie zbiorniczków pomiarowych lub podobnych przyrządów powszechnie do tego celu używanych, długość trasy, na której przeprowadza się badanie, może być o połowę mniejsza niż wymieniona w ust. 3 i 4."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.