Zm.: zarządzenie z dnia 14 stycznia 1957 r. w sprawie środków, jakie mogą być przeznaczone na inwestycje pozalimitowe, kierunków nakładów realizowanych jako inwestycje pozalimitowe oraz zasad finansowania inwestycji pozalimitowych.

Monitor Polski

M.P.1957.41.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 maja 1957 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 14 stycznia 1957 r. w sprawie środków, jakie mogą być przeznaczone na inwestycje pozalimitowe, kierunków nakładów realizowanych jako inwestycje pozalimitowe oraz zasad finansowania inwestycji pozalimitowych.

Na podstawie § 2, § 3 ust. 1 i § 5 uchwały nr 813 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1956 r. w sprawie inwestycji pozalimitowych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 3, poz. 16) zarządza się, co następuje:
W załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1957 r. w sprawie środków, jakie mogą być przeznaczone na inwestycje pozalimitowe, kierunków nakładów realizowanych jako inwestycje pozalimitowe oraz zasad finansowania inwestycji pozalimitowych (Monitor Polski Nr 3, poz. 22) dodaje się w pozycji 1 pkt 4 w następującym brzmieniu:
Rodzaje środkówJednostki uprawnione do wykorzystywania środkówKierunki nakładów inwestycyjnych
4 Zysk planowany w granicach ustalonych coroczniePrzedsiębiorstwa podległe Centralnemu Zarządowi GazownictwaZakup gazomierzy
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1957 r.