Monitor Polski

M.P.1961.79.331

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 października 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 13 września 1957 r. w sprawie wzoru legitymacji specjalnej i znaczka legitymacyjnego dla pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) oraz w związku z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej (Dz. U. z 1954 r. Nr 50, poz. 255 i z 1957 r. Nr 47, poz. 224), art. 3 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 18, poz. 76) i art. 140 § 2 ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 123) zarządza się, co następuje:
§  1. Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 1957 r. w sprawie wzoru legitymacji specjalnej i znaczka legitymacyjnego dla pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych (Monitor Polski Nr 93, poz. 547) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1958 r. w sprawie wzoru wkładki do legitymacji specjalnej (Monitor Polski Nr 43, poz. 253).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1962 r.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR LEGITYMACJI SPECJALNEJ DLA PRACOWNIKÓW INSPEKTORATÓW KONTROLNO-REWIZYJNYCH