Zm.: zarządzenie z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1960.73.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 5 września 1960 r.
o zmianie zarządzenia z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Na podstawie § 7 ust. 2 i § 12 ust. 2 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 96, poz. 512) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) spółdzielni mieszkaniowych typu lokatorskiego w kwocie 131.500 zł jako kredytu przeciętnego dla planowanego zadania inwestycyjnego na budowę jednego mieszkania";

2)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Spółdzielnie mieszkaniowe niezależnie od kredytu bankowego określonego w § 1 mogą uzyskać dodatkowe środki kredytowe na budowę lokali przeznaczonych na cele socjalne, usługowe i kulturalne w wysokości nie przekraczającej 2.850 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej tych lokali.";

3)
po § 8 dodaje się nowy § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego, którym został przyznany na realizację bieżących zadań inwestycyjnych kredyt bankowy w wysokości obowiązującej do 30 czerwca 1960 r., mogą otrzymać kredyt uzupełniający do wysokości kwoty określonej w § 1 pkt 1 oraz w § 6 ust. 1.

2. Wysokość uzupełniającego kredytu należy ustalać w zależności od zaawansowania robót według stanu na dzień 30 czerwca 1960 r. i posiadanych przez inwestora w tym dniu zapasów materiałowych."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1960 r.