Zm.: zarządzenie z dnia 12 lipca 1961 r. w sprawie warunków zajmowania budynków i lokali przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz instytucje i osoby korzystające z przywilejów dyplomatycznych.

Monitor Polski

M.P.1961.98.411

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 15 grudnia 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 12 lipca 1961 r. w sprawie warunków zajmowania budynków i lokali przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz instytucje i osoby korzystające z przywilejów dyplomatycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 10, poz. 59) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 lipca 1961 r. w sprawie warunków zajmowania budynków i lokali przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz instytucje i osoby korzystające z przywilejów dyplomatycznych (Monitor Polski Nr 56, poz. 247) wprowadza się następującą zmianę:

§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1961 r., z tym że w stosunku do budynków (lokali) zajmowanych w dniu ogłoszenia niniejszego zarządzenia § 4 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1962 r."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.