Zm.: zarządzenie z dnia 11 sierpnia 1955 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki i obowiązków kasjerów w przedsiębiorstwach uspołecznionych, działających na zasadach rozrachunku gospodarczego.

Monitor Polski

M.P.1957.96.559

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 listopada 1957 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 11 sierpnia 1955 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki i obowiązków kasjerów w przedsiębiorstwach uspołecznionych, działających na zasadach rozrachunku gospodarczego.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
W instrukcji w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki i obowiązków kasjerów, stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 1955 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki i obowiązków kasjerów w przedsiębiorstwach uspołecznionych, działających na zasadach rozrachunku gospodarczego (Monitor Polski Nr 76, poz. 932), wprowadza się następujące zmiany:

w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W uzasadnionych przypadkach wypłata gotówki z kasy przedsiębiorstwa może być dokonana na podstawie dokumentu innego niż rozchodowa asygnata kasowa, jeśli dokument ten zawiera co najmniej:

1) nazwę i adres przedsiębiorstwa dokonującego wypłaty,

2) datę dokonania wypłaty,

3) nazwę (nazwisko) i adres jednostki, na rzecz której dokonywana jest wypłata,

4) wskazanie, z jakiego tytułu (za co) dokonywana jest wypłata,

5) sumę wypłaty (wypisaną cyframi i słownie),

6) podpis osoby otrzymującej gotówkę,

7) podpisy pracowników przedsiębiorstwa, odpowiedzialnych za dokonanie wypłaty i jej udokumentowanie (osoba merytorycznie odpowiedzialna za dokonaną wypłatę, główny księgowy, likwidator, kasjer)".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.