Monitor Polski

M.P.1961.15.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 10 lutego 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 11 kwietnia 1959 r. w sprawie zwolnień od należności celnych przedmiotów i towarów przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę z obrocie pozaplanowym.

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej (Dz. U. Nr 43, poz. 262) oraz stosownie do § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 kwietnia 1959 r. w sprawie ceł wywozowych i pozwoleń na wywóz towarów za granicę (Dz. U. z 1959 r. Nr 29, poz. 177 i z 1960 r. Nr 16, poz. 93) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 kwietnia 1959 r. w sprawie zwolnień od należności celnych przedmiotów i towarów przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę z obrocie pozaplanowym (Monitor Polski Nr 41, poz. 190) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 1 pkt 1 przecinek zastępuje się średnikiem i wprowadza się nowe zdanie w brzmieniu:

"suma należności celnych, od których uiszczenia zwolniony jest podróżny, może być podwyższona przez Centralny Zarząd Ceł do 3.000.- zł, o ile podróżnym jest osoba stale zamieszkała w kraju, a pobyt jej za granicą trwał nie mniej niż 3 miesiące oraz gdy okoliczności wskazują, że przywiezione towary mogły być zakupione bez naruszenia przepisów dewizowych bądź za otrzymane za granicą wynagrodzenie, bądź też za oszczędności z przydzielonych podróżnemu zagranicznych środków płatniczych przeznaczonych na pokrycie jego kosztów pobytu za granicą (diet)";

2) w § 11 kropkę zamieszczoną po dotychczasowej treści zastępuje się średnikiem i wprowadza się nowe zdanie w brzmieniu:

"używane, oddzielnie nadane: odzież, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku, należące do podróżnego, mogą być zwolnione od należności celnych pomimo niezgłoszenia ich przez podróżnego przy przekraczaniu granicy.";

3) §§ 13, 14 i 15 otrzymują brzmienie:

"§ 13. 1. Urzędy celne na uzasadniony wniosek podróżnego lub osoby wysyłającej mogą zwalniać od należności celnych przywozowych i wywozowych żywność, odzież, bieliznę, obuwie, lekarstwa i pomoce naukowe, przeznaczone do osobistego użytku podróżnego w czasie jego pobytu za granicą, jeśli dosłanie następuje nie później niż w 6 miesięcy od przekroczenia granicy przez podróżnego.

2. Jeżeli przesyłka o zawartości wymienionej w ust. 1 jest przeznaczona dla osoby przebywającej na leczeniu, studiach lub bezpłatnej praktyce, urzędy celne mogą zwalniać od należności również, o ile dosłanie następuje po terminie 6 miesięcy.

§ 14. Urzędy celne mogą w uzasadnionych przypadkach zwalniać od należności celnych stanowiące własność podróżnych przedmioty ich osobistego użytku, przesyłane im już po zakończeniu podróży, jeśli przesłanie następuje w okresie 6 miesięcy po zakończeniu podróży.

§ 15. Decyzje w sprawach o zwolnienia przewidziane w § 13 ust. 1 i w § 14 po upływie 6 miesięcy od przekroczenia granicy lub od zakończenia podróży wydaje Centralny Zarząd Ceł.";

4) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. Nowe i używane przedmioty, stanowiące mienie osób innych niż wymienione w §§ 17-20, przesiedlających się do kraju na stałe po rocznym co najmniej pobycie za granicą, zwalnia się od należności celnych przywozowych, jeżeli rodzaj i ilość tych przedmiotów wskazują na ich przeznaczenie do użytku osobistego, domowego lub do wykonywania zawodu; warunkiem zwolnienia jest przestawienie spisu tych przedmiotów, potwierdzonego przez zagraniczny urząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub władze administracyjne dotychczasowego miejsca zamieszkania na dowód, że stanowią one mienie osoby przesiedlającej się.";

5) w § 23 po treści dotychczasowej wprowadza się nowe zdanie w brzmieniu:

"Centralny Zarząd Ceł może również udzielić zwolnienia od należności celnych pomimo niezgłoszenia przy odprawie pierwszej partii.";

6) w § 28 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zbiory znaczków filatelistycznych o wartości do 1.000 zł; wartość ustala Zarząd Główny lub oddział wojewódzki Polskiego Związku Filatelistycznego.";

7) w § 42:
a) skreśla się wyraz "wywozowych",
b) po pkt 1 wprowadza się nowy pkt 2 w brzmieniu:

"2) przedmioty przywożone przez urzędy, przedsiębiorstwa państwowe i instytucje oraz organizacje polityczne, społeczne lub zawodowe, a przeznaczone do ich użytku służbowego lub związane z zakresem ich statutowej działalności,"

c) dotychczasową treść pkt 2 oznacza się jako pkt 3;
8) § 46 otrzymuje brzmienie:

"§ 46. Zwalnia się od należności celnych przywozowych i wywozowych wszelkie dokumenty i akta, również w oprawie.";

9) §§ 56 i 57 otrzymują brzmienie:

"§ 56. Przedmioty wysyłane za granicę do użytku służbowego placówek polskiej służby zagranicznej oraz placówek zagranicznych innych urzędów, instytucji i jednostek gospodarki uspołecznionej zwalnia się od należności celnych wywozowych po przedstawieniu zaświadczenia urzędu, instytucji lub jednostki gospodarki uspołecznionej, stwierdzającego przeznaczenie przesyłki.

§ 57. Przedmioty służące do użytku służbowego placówek polskiej służby zagranicznej oraz placówek zagranicznych innych urzędów, instytucji i jednostek gospodarki uspołecznionej zwalnia się od należności celnych przywozowych po przedstawieniu zaświadczenia placówki, urzędu, instytucji lub jednostki gospodarki uspołecznionej, że przedmioty te służyły do użytku służbowego.";

10) dotychczasową treść § 58 oznacza się jako ust. 1, po czym wprowadza się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zwalnia się od należności celnych wywozowych przedmioty wywożone lub wysyłane za granicę przez osoby stale zamieszkałe w kraju, a zakupione za zagraniczne środki płatnicze, o ile rodzaj i ilość tych przedmiotów nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe. Zwolnienie następuje po przedstawieniu rachunku wystawionego na nazwisko wywożącego przez uprawniony punkt sprzedaży.";

11) po § 60 wprowadza się nowe §§ 61 i 62 w brzmieniu:

"§ 61. Urzędy celne mogą w uzasadnionych przypadkach zwalniać na należności celnych częściowo, a w wyjątkowych przypadkach całkowicie:

1) przedmioty przesyłane z zagranicy dla osób pozostających na wyłącznym utrzymaniu instytucji opieki społecznej, dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnych warunkach materialnych oraz dla młodzieży studiującej, której wyłącznym źródłem utrzymania jest stypendium,

2) używane: odzież, bieliznę i obuwie oraz lekarstwa, wysyłane jako pomoc dla rodzin zamieszkałych za granicą.

§ 62. Urzędy celne mogą częściowo zwalniać od należności celnych:

1) w przywozie i wywozie - przedmioty, których wartość została poważnie obniżona w wyniku zepsucia, uszkodzenia lub zużycia, a taryfa celna nie przewiduje odrębnych stawek dla przedmiotów używanych lub nie przewiduje stosowania takich stawek w odniesieniu do danej osoby otrzymującej (wysyłającej) takie przedmioty,

2) w przywozie - przedmioty, od których należne cło przekracza wartość towaru na rynku wewnętrznym, a ilość i rodzaj towaru nie wskazują na jego przeznaczenie handlowe.";

12) dotychczasową treść §§ 61 i 62 oznacza się odpowiednio jako §§ 63 i 64.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.