Zm.: zarządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Monitor Polski

M.P.1961.67.289

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE Nr 168
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych (Dz. U. Nr 14, poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W tabeli stanowisk dla pracowników administracyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 164 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Monitor Polski Nr A-111, poz. 1467), wprowadza się stanowisko służbowe "Radca Prezesa do spraw .........." w III–I grupie uposażenia miesięcznego z dodatkiem funkcyjnym według stawki 2 lub 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.