Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania niektórych oznaczeń artykułów wprowadzanych do obrotu przez prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślników.

Monitor Polski

M.P.1966.29.155

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 1966 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 4 czerwca 1966 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania niektórych oznaczeń artykułów wprowadzanych do obrotu przez prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślników.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 2 ust. 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzanych do obrotu (Monitor Polski z 1958 r. Nr 6, poz. 26 i Nr 19, poz. 123 oraz z 1961 r. Nr 63, poz. 273) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 29 kwietnia 1958 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania niektórych oznaczeń artykułów wprowadzanych do obrotu przez prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślników (Monitor Polski Nr 34, poz. 193) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Rzemieślnicy będący członkami rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu zwolnieni są od obowiązku oznaczania wytwarzanych przez nich artykułów, wprowadzanych do obrotu przez te spółdzielnie.

2. Oznaczenia artykułów, o których mowa w ust. 1, dokonują rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, zamieszczając w części oznaczenia dotyczącej nazwy i siedziby przedsiębiorstwa, które artykuł wyprodukowało, nazwę i siedzibę spółdzielni oraz numer rejestracyjny rzemieślnika wytwórcy ustalony przez spółdzielnię".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.