Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1974.4.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 stycznia 1974 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 17 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1968 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń (Monitor Polski z 1968 r. Nr 7, poz. 40 i Nr 47, poz. 330, z 1969 r. Nr 34, poz. 253, z 1970 r. Nr 43, poz. 344 i z 1973 r. Nr 27, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

"31) dodatkowe składniki wynagrodzenia wypłacane przez zakład pracy z osobowego funduszu płac lub z innych funduszów zaliczanych do tego funduszu pracownikowi, który otrzymuje w tym samym zakładzie pracy wynagrodzenie podstawowe objęte regulacją płac i zwolnione od podatku od wynagrodzeń";

2)
dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Jeżeli pracownik jednostki gospodarki uspołecznionej otrzymuje wynagrodzenie z tytułu dodatkowego zatrudnienia w usługach dla ludności w uspołecznionych jednostkach usługowych jako w drugim miejscu pracy, podatek od tego wynagrodzenia oblicza się według skal określonych w § 3 w kolumnie 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 5, poz. 30), nie wyższy jednak niż 8%".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.