Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1973.27.173

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 czerwca 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 17 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W § 11 ust. 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1968 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń (Monitor Polski z 1968 r. Nr 7, poz. 40, Nr 47, poz. 330, z 1969 r. Nr 34, poz. 253 i z 1970 r. Nr 43, poz. 344) wprowadza się następujące zmiany:
1)
lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) ze sprzedaży prawa autorskiego oraz wynagrodzenia za tłumaczenie cudzych utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli wynagrodzenia za tłumaczenie wypłacane są członkom Związku Literatów Polskich 50%";

2)
pod lit. h) skreśla się wyrazy "z wyjątkiem czynności scenografa";
3)
lit. m) otrzymuje brzmienie:

"m) za czynności reżysera, dyrygenta, kierownika literackiego, artystycznego lub muzycznego albo scenarzysty 35%".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.