Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.

Monitor Polski

M.P.1988.28.252

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 września 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288) oraz w związku z uchwałą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1988 r. w sprawie powierzenia Rządowi pełnienia obowiązków (Monitor Polski Nr 26, poz. 228) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 1984 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego (Monitor Polski Nr 7, poz. 52, z 1986 r. Nr 33, poz. 244, z 1987 r. Nr 32, poz. 277 i z 1988 r. Nr 6, poz. 55) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części I ustęp 2 skreśla się,
2)
w części II:
a)
w ust. 3 w pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) indywidualnych - w wysokości normy określonej w ust. 1",

b)
w ust. 3 w pkt 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) indywidualnych - do wysokości 200 rubli na osobę na dany wyjazd, a od 1 stycznia 1989 r. - do wysokości 200 rubli na osobę w ciągu roku. Dzieciom do lat 7 przysługuje 100 rubli."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.