Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.

Monitor Polski

M.P.1986.33.244

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 grudnia 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 1984 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego (Monitor Polski Nr 7, poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 wyrazy "zawieranie umów o pracę z osobami krajowymi" zastępuje się wyrazami "zatrudnianie osób krajowych",
2)
w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zezwala się na wydawanie osobom zagranicznym w kraju wartości dewizowych orzeczonych lub zasądzonych na ich rzecz w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, w sprawach o wykroczenia, cywilnym i administracyjnym.",

3)
w § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zezwala się osobom krajowym na udzielanie polskim przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym albo wskazanym przez nie pełnomocnikom pełnomocnictw do realizacji spadków z zagranicy w zakresie innym niż uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku otwartego za granicą.",

4)
w § 14:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zezwala się osobom krajowym fizycznym na rozporządzanie w czasie pobytu za granicą wartościami dewizowymi uzyskanymi w czasie tego samego pobytu z tytułu nagród i wyróżnień pieniężnych oraz wygranych w publicznych loteriach, grach i zakładach.",

b)
dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zezwala się osobom krajowym fizycznym na rozporządzanie w czasie pobytu za granicą wartościami dewizowymi określonymi w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe na rzecz osób krajowych tytułem innym niż darowizna.",

c)
dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3,
5)
w § 42 wyrazy "1.000 zł" zastępuje się wyrazami "5.000 zł",
6)
w § 43 w ust. 1 wyrazy "3.000 zł" zastępuje się wyrazami "10.000 zł",
7)
§ 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. Zezwala się osobom krajowym uprawnionym do przekroczenia granicy państwowej na wywóz swych imiennych książeczek oszczędnościowych oraz książeczek czekowych do rachunku oszczędnościowego PKO bez prawa realizacji za granicą i pod warunkiem powrotnego ich przywozu do kraju.",

8)
w § 48:
a)
w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) walut wymienialnych pochodzących z realizacji zagranicznych przekazów bankowych i pocztowych, czeków, weksli i akredytyw pieniężnych",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Waluty i czeki, wymienione w ust. 1 mogą być wywiezione za granicę pod warunkiem okazania przez wywożącego ważnej książeczki walutowej lub zaświadczenia banku dewizowego, zezwalającego na wywóz, wydanego przy sprzedaży walut obcych i czeków lub realizacji zagranicznych przekazów bankowych i pocztowych, czeków, weksli i akredytyw pieniężnych.",

9)
w § 51 w ust. 3 wyrazy "1.500 zł" zastępuje się wyrazami "3.000 zł",
10)
w § 56 w pkt 1 lit. a) wyrazy "1.000 zł" zastępuje się wyrazami "3.000 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.