Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.

Monitor Polski

M.P.1983.31.172

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 września 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 września 1983 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1973 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej (Monitor Polski z 1973 r. Nr 29, poz. 184, z 1975 r. Nr 14, poz. 83, z 1976 r. Nr 31, poz. 136, z 1977 r. Nr 22, poz. 113, z 1978 r. Nr 14, poz. 48 i z 1979 r. Nr 10, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 47 w pkt 3 skreśla się wyrazy "Chińską Republikę Ludową";
2)
w § 49:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub w drodze tzw. wyjazdów popieranych",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przyjęcie należności może nastąpić na podstawie pisemnego zlecenia jednostki delegującej, dysponującej przyznanymi jej zagranicznymi środkami płatniczymi na koszty służbowych podróży zagranicznych, zawierającego stwierdzenie, że określona osoba jest delegowana służbowo za granicę i że koszty jej przewozu pokrywa jednostka wystawiająca zlecenie.";

3)
w § 51:
a)
ust. 3 skreśla się,
b)
ust. 4 oznacza się jako ust. 3;
4)
w § 64 w ust. 1 wyrazy "1.000 zł" zastępuje się wyrazami "3.000 zł" oraz skreśla się wyrazy "a gdy wywóz następuje na polskim statku - do 2.000 zł, z wyjątkiem wywozu na promie";
5)
w § 72 w ust. 3 wyrazy "500 zł" zastępuje się wyrazami "1.500 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.