Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.

Monitor Polski

M.P.1979.10.64

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 marca 1979 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1973 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej (Monitor Polski z 1973 r. Nr 29, poz. 184, z 1975 r. Nr 14, poz. 83, z 1976 r. Nr 31, poz. 136, z 1977 r. Nr 22, poz. 113 i z 1978 r. Nr 14, poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 64 ust. 1 skreśla się wyraz "pisemnego",
2)
w § 81 ust. 1 pkt 1 skreśla się lit. a),
3)
w § 83 ust. 1 skreśla się pkt 1,
4)
w § 84 ust. 1 wyrazy "kwoty poprzednio wywiezionej" zastępuje się wyrazami "kwoty dozwolonej do wywozu".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.