Monitor Polski

M.P.1975.14.83

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 kwietnia 1975 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 139) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 23 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1973 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej (Monitor Polski Nr 29, poz. 184) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Zezwolenie nie dotyczy kwot zagranicznych emerytur, rent i świadczeń o charakterze rentowym".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.