Monitor Polski

M.P.1966.5.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 lutego 1966 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia dla adwokatów na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 września 1954 r. w sprawie zezwolenia dla adwokatów na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi (Monitor Polski Nr 101, poz. 1275) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyty w tytule i treści zarządzenia wyraz "adwokat" w danej liczbie i przypadku zastępuje się wyrazami "zespół adwokacki" w odpowiedniej liczbie i przypadku;
2) dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przewidziany w ust. 1 pkt 2 obowiązek zgłaszania zawartych umów z cudzoziemcami dewizowymi właściwej terytorialnie radzie adwokackiej wojewódzkiej izby adwokackiej nie dotyczy zespołów adwokackich wyznaczonych na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie zespołów adwokackich (Dz. U. z 1964 r. Nr 1, poz. 4).";

3) w § 6 pkt 4 skreśla się wyrazy "i substytutów";
4) w § 8 pkt 1 kwotę "300 zł" zastępuje się kwotą "1.000 zł";
5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Za należyte przestrzeganie przepisów niniejszego zarządzenia odpowiedzialny jest kierownik zespołu adwokackiego oraz adwokat, któremu przydzielono do prowadzenia sprawę cudzoziemca dewizowego".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.