Zm.: zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.

Monitor Polski

M.P.1985.7.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 18 marca 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.

Zarządza się, co następuje:
W tabeli wynagrodzeń za prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 czerwca 1973 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace (Monitor Polski Nr 28, poz. 176, z 1979 r. Nr 22, poz. 127 i z 1983 r. Nr 4, poz. 28), stawki wynagrodzenia za prace wydawnicze wymienione pod poz. 12.1-12.3 oraz pod poz. 23 podwyższa się o 50%; pozostałe stawki wynagrodzeń za prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych, ustalone w tym załączniku, podwyższa się o 60%.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.