§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

Monitor Polski

M.P.1982.14.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 1982 r.
§  1.
W zarządzeniu nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1976 r. w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi (Monitor Polski z 1976 r. Nr 20, poz. 91 i z 1979 r. Nr 28, poz. 147) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wynagrodzenie obliczone w stosunku procentowym od kwot zainkasowanych (ust. 1) i od kwot wpłaconych dobrowolnie (ust. 2) nie może przekroczyć w skali województwa średnio:

7,2% - w województwach koszalińskim, słupskim i suwalskim,

6,8% - w województwie zielonogórskim,

5,8% - w województwie ostrołęckim,

5,6% - w województwie szczecińskim,

5,4% - w województwach białostockim i gorzowskim,

5,1% - w województwach olsztyńskim i radomskim,

5,0% - w województwie łomżyńskim,

4,9% - w województwie jeleniogórskim,

4,8% - w województwach ciechanowskim, piotrkowskim i wałbrzyskim,

4,6% - w województwie wrocławskim,

4,5% - w województwie siedleckim,

4,4% - w województwie elbląskim,

4,3% - w województwie stołecznym warszawskim,

4,2% - w województwie gdańskim,

4,1% - w województwie chełmskim,

4,0% - w województwach kieleckim, legnickim i pilskim,

3,8% - w województwach konińskim, krośnieńskim, poznańskim i skierniewickim,

3,7% - w województwach miejskim łódzkim i sieradzkim,

3,4% - w województwach częstochowskim, nowosądeckim, opolskim i tarnobrzeskim,

3,3% - w województwach bialskopodlaskim, leszczyńskim, płockim i włocławskim,

3,2% - w województwie kaliskim,

3,1% - w województwie miejskim krakowskim,

3,0% - w województwie lubelskim,

2,8% - w województwie bydgoskim,

2,7% - w województwie przemyskim,

2,6% - w województwie zamojskim,

2,5% - w województwie katowickim,

2,4% - w województwie toruńskim,

2,3% - w województwie tarnowskim,

2,2% - w województwie bielskim,

2,0% - w województwie rzeszowskim.";

2)
w § 3 ust. 2 liczby "100" i "200" zastępuje się odpowiednio liczbami "600" i "800".