Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

Monitor Polski

M.P.1979.28.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1979 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 1979 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

Na podstawie § 14 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz obowiązków i praw sołtysa i podsołtysa (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 319 i z 1973 r. Nr 28, poz. 158) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1976 r. w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi (Monitor Polski Nr 20, poz. 91) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wynagrodzenie obliczone w stosunku procentowym od kwot zainkasowanych (ust. 1) i od kwot wpłaconych dobrowolnie (ust. 2) nie może przekroczyć w skali województwa średnio:

4,5% - w województwie słupskim,

4,4% - w województwie koszalińskim,

4,3% - w województwie suwalskim,

4,0% - w województwie zielonogórskim,

3,5% - w województwie łomżyńskim,

3,4% - w województwie białostockim,

3,2% - w województwie szczecińskim,

3,0% - w województwach: gorzowskim, ostrołęckim i wałbrzyskim,

2,9% - w województwach: ciechanowskim i olsztyńskim,

2,7% - w województwach: stołecznym warszawskim, piotrkowskim i radomskim,

2,6% - w województwie wrocławskim,

2,5% - w województwach: jeleniogórskim, kieleckim i siedleckim,

2,4% - w województwie legnickim,

2,3% - w województwach: elbląskim, krośnieńskim, miejskim łódzkim, pilskim, skierniewickim i tarnobrzeskim,

2,2% - w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, poznańskim i sieradzkim,

2,1% - w województwach: chełmskim, gdańskim, konińskim i płockim,

2,0% - w województwach: leszczyńskim, lubelskim i zamojskim,

1,9% - w województwach: kaliskim, opolskim i włocławskim,

1,8% - w województwach: bydgoskim, katowickim i miejskim krakowskim,

1,7% - w województwach: nowosądeckim, przemyskim i toruńskim,

1,6% - w województwach: bielskim, rzeszowskim i tarnowskim."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.