Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej.

Monitor Polski

M.P.1990.35.286

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 20 września 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej (Monitor Polski Nr 29, poz. 227) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9:
a)
skreśla się wyraz "sanitariusza",
b)
dotychczasowe brzmienie § 9 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wykonującemu dodatkowo obowiązki noszowego, udzielającemu pomocy osobom zakażonym wirusem HIV, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdy dzień, w którym udzielana była pomoc takim osobom, w wysokości 10% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w zakładzie.",

2)
w załączniku nr 5 do zarządzenia pod lp. 7 w rubryce "Stanowisko" dodaje się wyrazy "starszy dyspozytor".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1990 r.