Monitor Polski

M.P.1990.4.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 16 stycznia 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół (Monitor Polski Nr 31, poz. 239, Nr 32, poz. 251 i Nr 39, poz. 309) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Stawki wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, obejmują dodatki do wynagrodzenia, ustalone w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 189, Nr 30, poz. 235 i Nr 35, poz. 278).",

2) w § 28 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "45 - 60 zł" zastępuje się wyrazami "od 75 do 100 zł",
3) załączniki nr 1, 2, 7, 8 i 9 otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaMiesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych
1 do 160.000
2148.000-174.000
3161.000-187.000
4176.000-203.000
5185.000-217.000
6200.000-230.000
7212.000-244.000
8224.000-257.000
9238.000-272.000
10251.000-291.000
11267.000-310.000
12284.000-329.000
13300.000-348.000
14320.000-366.000
15329.000-392.000
16347.000-411.000
17363.000-430.000
18379.000-448.000
19395.000-467.000
20411.000-492.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

GrupaStawka w złotych
129.000- 50.000
236.000- 61.000
340.000- 72.000
445.000- 82.000
552.000- 93.000
656.000-104.000
763.000-116.000
868.000-127.000
972.000-136.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

1. TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO KIEROWCÓW, POMOCNIKÓW KIEROWCÓW ORAZ ROBOTNIKÓW WARSZTATÓW SZKOLNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZATRUDNIONYCH W WYMIARZE 42 GODZIN TYGODNIOWO

Kategoria zaszeregowaniaGodzinowa stawka wynagrodzenia w złotych
1 do 930
2 860-1.050
3 960-1.170
41.070-1.280
51.170-1.390
61.260-1.500
71.370-1.600
81.470-1.710
91.580-1.840
101.660-1.970
111.810-2.130
121.950-2.270
2. TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ROBOTNIKÓW ZATRUDNIONYCH W SKRÓCONYM CZASIE PRACY: 41 GODZIN W 6-DNIOWYM TYGODNIU PRACY I 35 GODZIN W 5-DNIOWYM TYGODNIU PRACY
Kategoria zaszeregowaniaGodzinowa stawka wynagrodzenia w zł
przy 35-godzinnym tygodniu pracyprzy 41-godzinnym tygodniu pracy
1 do 1.116 do 952
21.032-1.260 881-1.075
31.152-1.404 983-1.198
41.284-1.5361.096-1.311
51.404-1.6681.198-1.423
61.512-1.8001.290-1.536
71.644-1.9201.403-1.638
81.764-2.0521.505-1.751
91.896-2.2081.618-1.884
101.992-2.3641.700-2.017
112.172-2.5561.853-2.181
122.340-2.7241.997-2.324

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA DODATKÓW ZA PROWADZENIE PRZYCZEP

Lp.Rodzaj przyczepyStawka w zł za godzinę
1Przyczepa ciężarowa o ładowności 3,0 do 3,5 t włącznie35-50
2Przyczepa ciężarowa o ładowności powyżej 3,5 do 5,0 t włącznie40-60
3Przyczepa ciężarowa o ładowności powyżej 5,0 t50-65
4Przyczepa autobusowa60-75
Pomocnicy kierowców otrzymują dodatek w wysokości 50% stawki przysługującej kierowcom, z którymi współpracują na danym pojeździe z przyczepą.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

TABELA DODATKÓW ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH CZYNNOŚCI

Lp.Rodzaj dodatkowych czynnościZakres wykonywania dodatkowych czynnościStawka dodatków w zł
dziennamiesięczna
12345
1Stały udział przy czynnościach za- i wyładunkowych-do 800do 18.500
2Wykonywanie czynności ładowacza-od 500

do 1.150

od 6.500

do 24.000

3Wykonywanie czynności spedycyjnych w ograniczonym zakresie (łącznie z przyjęciem odpowiedzialności za konwojowanie przewożonych ładunków)Odbiór i zdanie ładunku, załatwianie formalności dokumentacyjnych, nadzór nad ładunkiem itp.od 250

do 1.000

od 5.000

do 21.000

4Wykonywanie czynności spedycyjnych w pełnym zakresie (za wyładunek, rozliczenie, odpowiedzialność materialną itp.)-od 400

do 1.450

od 9.500

do 32.000

5Obsługa wszelkiego rodzaju agregatów zamontowanych na pojeździe (chłodniczych, prądotwórczych, sprężarkowych itp.) nie stanowiących jego integralnej częściUruchomienie agregatów, nadzór nad ich pracą, wyłączanie agregatów, obsługa codzienna agregatówdo 1.150do 24.000
6Obsługa urządzeń pojazdów specjalnych nie związanych z prowadzeniem i obsługą tych pojazdów (laboratoria, ambulatoria, warsztaty naprawcze, pogotowia techniczne, pojazdy oczyszczania)Przygotowanie urządzeń do pracy, ich uruchamianie, nadzór nad ich pracą, wyłączaniedo 1.150do 24.000
7Wykonywanie czynności operatora na dźwigach, koparkach, pługach i innych urządzeniach zamontowanych na pojeździeWykonywanie pełnego zakresu czynności operatorado 1.600do 37.000