Zm.: zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat.

Monitor Polski

M.P.1987.20.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 czerwca 1987 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat.

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych (Monitor Polski Nr 23, poz. 157 i z 1985 r. Nr 35, poz. 232) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat (Monitor Polski Nr 30, poz. 208, z 1986 r. Nr 8, poz. 58 i z 1987 r. Nr 1, poz. 1) w § 1 ust. 1 w pkt 2 przecinek na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy: "marynarze i rybacy mogą dokonywać wpłat w terminie 10 dni po zakończeniu kwartału, jeżeli ze względu na specyfikę pracy nie jest możliwe dokonywanie wpłat w okresach miesięcznych, a wyjątkowo - w terminie 14 dni od zakończenia kontraktu, jeżeli całościowo rozliczają się z kapitanem (armatorem) dopiero po zejściu ze statku".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.