Zm.: zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat.

Monitor Polski

M.P.1987.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 listopada 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat.

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych (Monitor Polski Nr 23, poz. 157 i z 1985 r. Nr 35, poz. 232) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat (Monitor Polski Nr 30, poz. 208 i z 1986 r. Nr 8, poz. 58) w § 2 w ust. 4 w pkt 2 po wyrazie "rodzinnych" dodaje się po przecinku wyrazy "wojennego".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.