Zm.: zarządzenie w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.1996.15.203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 lutego 1996 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa (Monitor Polski Nr 43, poz. 334, z 1991 r. Nr 18, poz. 123 i z 1993 r. Nr 26, poz. 274) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kwoty stanowiącej sumę rocznych opłat dodatkowych obliczonych przy zastosowaniu 1/2 wysokości oprocentowania kredytu refinansowego, o którym mowa w § 4 zarządzenia nr 1 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych (Dz. Urz. NBP Nr 1, poz. 2), zwanym dalej "aktualnym oprocentowaniem kredytu refinansowego.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy oprocentowanie kredytu refinansowego przekracza 40%, do ustalania należności przyjmuje się oprocentowanie kredytu refinansowego w wysokości 40%.",

2)
w § 3:
a)
w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "aktualnej stopy procentowej" zastępuje się wyrazami "aktualnego oprocentowania kredytu refinansowego",
b)
w ust. 2 wyrazy "stopy procentowej" zastępuje się wyrazami "oprocentowania kredytu refinansowego";
3)
w § 4:
a)
w ust. 1 wyrazy "aktualnej stopy procentowej" zastępuje się wyrazami "aktualnego oprocentowania kredytu refinansowego",
b)
w ust. 2 wyrazy "stopy procentowej" zastępuje się wyrazami "oprocentowania kredytu refinansowego";
4)
w § 7:
a)
w ust. 1 wyrazy "fundusz mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw" zastępuje się wyrazami "fundusz mienia zlikwidowanych jednostek",
b)
w ust. 3 wyrazy "§ 18 «Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub mienia komunalnego»" zastępuje się wyrazami "§ 33 «Dochody z dzierżawy i leasingu»".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 stycznia 1996 r.