Zm.: zarządzenie w sprawie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy pomocy pracownikom w spłacie kredytu dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci ze środków zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1988.3.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 1 lutego 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy pomocy pracownikom w spłacie kredytu dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci ze środków zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów (Dz. U. Nr 44, poz. 233, z 1985 r. Nr 17, poz. 71 i z 1986 r. Nr 21, poz. 111) zarządza się, co następuje.
W zarządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy pomocy pracownikom w spłacie kredytu dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci ze środków zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 3, poz. 22) w § 2 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "6.000 zł" zastępuje się wyrazami "13.000 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1988 r.