Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi.

Monitor Polski

M.P.1966.18.102

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 kwietnia 1966 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi.

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 67, poz. 332 i z 1966 r. Nr 2, poz. 7) zarządza się, co następuje:
W § 6 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi (Monitor Polski z 1958 r. Nr 98, poz. 540 i z 1962 r. Nr 30, poz. 128) dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu:

"3) nieruchomości pomiędzy przedsiębiorstwami zgrupowanymi w jednym zjednoczeniu".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.