Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między jednostkami budżetowymi oraz między tymi jednostkami a przedsiębiorstwami państwowymi.

Monitor Polski

M.P.1962.30.129

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 marca 1962 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między jednostkami budżetowymi oraz między tymi jednostkami a przedsiębiorstwami państwowymi.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz art. 54 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 17, poz. 70) i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz. U. Nr 67, poz. 332) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między jednostkami budżetowymi oraz między tymi jednostkami a przedsiębiorstwami państwowymi (Monitor Polski Nr 43, poz. 197) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostki budżetowe przekazują przedsiębiorstwom państwowym nieodpłatnie następujące składniki majątkowe:

1) grunty, place i tereny,

2) budynki i budowle,

3) rozpoczęte inwestycje.";

2)
w § 6 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. w aktywach – należności, środki rzeczowe wycenione według bieżącej wartości nabycia lub wytworzenia oraz nakłady na inwestycje i kapitalne remonty rozpoczęte w wysokości rzeczywiście poniesionych nakładów.";

3)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W razie przekazywania zakładu lub nieruchomości przez przedsiębiorstwo jednostce budżetowej, przedsiębiorstwo stosuje się do przepisów zarządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi (Monitor Polski Nr 98, poz. 540 i z 1962 r. Nr 30, poz. 128)".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.