Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi.

Monitor Polski

M.P.1962.30.128

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 marca 1962 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz art. 54 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 17, poz. 70) i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz. U. Nr 67, poz. 332) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi (Monitor Polski Nr 98, poz. 540) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ilekroć w zarządzeniu użyto określenia "zarządzenie Ministra Finansów", należy przez to rozumieć zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przechowywania dowodów księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 102, poz. 546 oraz z 1961 r. Nr 26, poz. 128 i Nr 72, poz. 304).";

2)
w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nieodpłatnie przekazuje się:

1) budynki i budowle z wyjątkiem nabytych po dniu 1 stycznia 1958 r. ze środków przewidzianych na finansowanie inwestycji zdecentralizowanych lub inwestycji przedsiębiorstw,

2) rozpoczęte inwestycje centralne i zjednoczeń.";

3)
w § 7 ust. 2 wyraz "scentralizowanych" zastępuje się wyrazami "centralnych i zjednoczeń";
4)
w § 8 ust. 1 wyraz "zdecentralizowane" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorstw";
5)
w § 8 ust. 2 dwukrotnie użyty wyraz "zdecentralizowanych" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorstw".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.