Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.

Monitor Polski

M.P.1960.17.83

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 lutego 1960 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.

Na podstawie § 3 uchwały nr 464 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1957 r. w sprawie dodatkowych bodźców do skracania drogi obrotu towarowego, zniesienia Funduszu Wyrównawczego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego oraz zmiany uchwały nr 44 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie różnic budżetowych zarządza się, co następuje:
W § 1 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym (Monitor Polski Nr 64, poz. 332) po wyrazie "metalowych" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "proszków do prania i zamaczania, mydła i pozostałych środków piorących oraz przyborów toaletowych".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 lutego 1959 r.