§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.

Monitor Polski

M.P.1960.17.83

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 1959 r.
§  1.
W § 1 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym (Monitor Polski Nr 64, poz. 332) po wyrazie "metalowych" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "proszków do prania i zamaczania, mydła i pozostałych środków piorących oraz przyborów toaletowych".