Monitor Polski

M.P.1973.16.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW I MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 marca 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania i rozliczania usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania (Dz. U. Nr 56, poz. 244) i § 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. z 1969 r. Nr 20, poz. 149, z 1970 r. Nr 14, poz. 123 i z 1971 r. Nr 19, poz. 183) oraz w związku z art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1971 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 43, poz. 273) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz "oraz" i zamiast niego stawia się przecinek, a po wyrazie "spółdzielni" dodaje się wyrazy "oraz organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia Ministra Finansów",
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedsiębiorstw, zakładów i jednostek budżetowych podległych Ministrowi Komunikacji, z wyjątkiem przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu Zaplecza Technicznego Motoryzacji, Ministrowi Łączności, Ministrowi Oświaty i Wychowania, Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministrowi Rolnictwa, Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, z wyjątkiem Wojewódzkich Warsztatów Ortopedycznych, oraz Ministrowi Żeglugi",

2) w § 3 ust. 2 wyrazy "działalności usługowej" zastępuje się wyrazami "funduszu płac, kosztów i wyniku finansowego z działalności usługowej",
3) w § 4:
a) dotychczasową treść § 4 oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

"2. Zasady określone w ust. 1 mają zastosowanie również do nadzorowanych przez Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska:

1) uspołecznionych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wykonujących usługi określone w § 1 zarządzenia, które w 1972 r. były rentowne, a po 1 stycznia 1973 r. staną się deficytowe w wyniku wprowadzenia nowych zasad finansowania gospodarki remontowej,

2) jednostek gospodarki uspołecznionej, które obok planowej deficytowej działalności usługowej prowadzą inną rentowną działalność gospodarczą, z której może być pokryty niedobór powstały w związku ze świadczeniem usług, pod warunkiem niekorzystania z dotacji budżetowej.",

4) w wykazie usług świadczonych dla gospodarki uspołecznionej, stanowiącym załącznik do zarządzenia:
a) pod lp. 29 wyrazy "realizowane w systemie gospodarczym" zastępuje się wyrazami "wykonywane przez przedsiębiorstwa i zakłady nie obejmowane planem w dziale gospodarki narodowej budownictwo",
b) pod lp. 36 symbol "83601" zastępuje się symbolem "28108",
c) dodaje się następujące branże i podbranże usług, oznaczone lp. od 41 do 47:
Lp.Symbole branży lub podbranży według klasyfikacji usługOkreślenie branż i podbranż usług
"41 681Przewozy osób środkami komunikacji miejskiej
42 69101Rozprowadzanie wody z sieci
43 70101Dystrybucja energii cieplnej
44 71201Usługi łaziennicze
45 86801Usługi wszelkich protezowni
46 882Usługi w zakresie turystyki
47 95301Usługi w zakresie tłumaczenia"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.