Zm.: zarządzenie w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1962.21.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 1962 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 marca 1962 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

W zarządzeniu nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1954 r. w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-67, poz. 849, z 1955 r. Nr 36, poz. 351, z 1956 r. Nr 79, poz. 957 i z 1958 r. Nr 11, poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organizowanie kursu poza ośrodkami szkolenia kursowego może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jednostka organizująca kurs zapewni słuchaczom kursu zakwaterowanie w szkołach, internatach, hotelach robotniczych, pokojach gościnnych itp. urządzeniach socjalnych prowadzonych przez zakłady pracy dla zapewnienia pracownikom tymczasowego noclegu.";

2)
załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"Załącznik nr 2.

Dzienne normy finansowe na wyżywienie jednej osoby w ośrodkach szkolenia kursowego i poza ośrodkami.

1. Wyżywienie w stołówkach ośrodków szkolenia kursowego ... 15 zł.

2. Wyżywienie w stołówkach obcych, poza ośrodkami szkolenia kursowego ... 20 zł."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.