Zm.: zarządzenie w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w przedsiębiorstwach doświadczalnych.

Monitor Polski

M.P.1969.52.414

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 29 listopada 1969 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w przedsiębiorstwach doświadczalnych.

Na podstawie § 3 uchwały nr 182 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w zakładach i przedsiębiorstwach doświadczalnych (Monitor Polski z 1968 r. Nr 31, poz. 208) zarządza się, co następuje:
W § 3 zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 8 marca 1966 r. w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w przedsiębiorstwach doświadczalnych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 10, poz. 68 i z 1968 r. Nr 31, poz. 209) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po ust. 4 dodaje się nowy ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Przedsiębiorstwo doświadczalne za zgodą jednostki nadrzędnej może po upływie I półrocza i III kwartału dokonywać wypłat zaliczkowych w wysokości nie przekraczającej 25% kwoty, o której mowa w ust. 4. Wypłata zaliczkowa następuje po upływie I półrocza i III kwartału z przeznaczeniem na nagrody i świadczenia według zasad określonych w regulaminach ustalonych przez właściwych ministrów (§ 7 ust. 5).",

2)
w ust. 6 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "natomiast dokonane wypłaty zaliczkowe, o których mowa w ust. 4a, pomniejszone o wypłaty przewidziane w § 5, podlegają potrąceniu z odpisów na fundusz roku następnego."
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.