Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

Monitor Polski

M.P.1988.2.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 stycznia 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

Na podstawie art. 12 pkt 2, art. 51 ust. 3, art. 60 ust. 5 i art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181 ) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa (Monitor Polski Nr 31, poz. 215, z 1985 r. Nr 15, poz. 119 i Nr 48, poz. 314) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 61 otrzymuje brzmienie:

"§ 61. 1. Właściwe miejscowo urzędy skarbowe przekażą w terminie do dnia 25 następnego miesiąca zaliczkowo kwoty uzyskanych za poprzedni miesiąc wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz właściwego budżetu terenowego. Podział wpływów na poszczególne budżety terenowe następuje zgodnie ze wskaźnikiem obliczonym jako udział planu właściwego budżetu terenowego w stosunku do planu dochodów budżetów terenowych, realizowanych przez dany urząd skarbowy.

2. Rozliczenia przekazanych zaliczkowo kwot urzędy skarbowe dokonają według stanu wpływów, o których mowa w ust. 1, na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 października i 30 listopada do dnia 8 następnego miesiąca, a za grudzień, łącznie z okresem przejściowym, do dnia 25 stycznia.

3. Urzędy skarbowe składają terenowym organom administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych sprawozdania budżetowe dotyczące zrealizowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, według zasad i w trybie określonych w odrębnych przepisach.",

2)
w § 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rozliczenia udziałów w dochodach własnych budżetów terenowych dokonywane są co miesiąc według stanu wpływów na ostatni dzień miesiąca do dnia 25 następnego miesiąca, a za grudzień, łącznie z okresem przejściowym, do dnia 25 stycznia."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1988 r.