Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.

Monitor Polski

M.P.1987.12.102

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 marca 1987 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296 i z 1986 r. Nr 42, poz. 202) oraz w związku z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44, Nr 39, poz. 192 i Nr 47, poz. 226), art. 73 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, poz. 176 i z 1986 r. Nr 39, poz. 192) oraz art. 4 ust. 6 i art. 6 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1987 r. Nr 8, poz. 52) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych (Monitor Polski Nr 15, poz. 120) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "na wyroby, na które ustala się ceny urzędowe";
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. We wnioskach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty uzasadnione, określone w przepisach o ustalaniu cen, z tym że do kosztów uzasadnionych zalicza się również odpisy i wpłaty na Fundusz Postępu Techniczno-Ekonomicznego i wpłaty na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki.";

c)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W razie zmiany cen surowców i materiałów powodującej wzrost poziomu kosztów własnych, w kosztach uzasadnionych będących podstawą ustalenia na dany rok stawek dotacji przedmiotowych, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się 95% skutków podwyżek tych cen, z wyłączeniem surowców rolnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz komponentów paszowych.

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, może być podwyższony na wniosek właściwego ministra zaopiniowany przez Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej.";

2)
§ 12 skreśla się;
3)
w § 15 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

4)
w § 19:
a)
w ust. 1 liczbę "50" zastępuje się liczbą "25";
b)
w ust. 3 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: "z tym że do kosztów uzasadnionych zalicza się również odpisy i wpłaty na Fundusz Postępu Techniczno-Ekonomicznego i wpłaty na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki. Jeżeli w jednostce gospodarczej nie są ustalone normy zakładowe, o których mowa w przepisach o ustalaniu cen, za koszt uzasadniony uznaje się wielkość odpowiadającą 90% kosztów rzeczywistych.";
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jednostki gospodarcze obliczają i przekazują nadwyżkę, o której mowa w ust. 1, do budżetu centralnego na rachunek dochodów budżetowych właściwego urzędu skarbowego, za okres:

1) półroczny (zaliczkowo) - w terminie do dnia 28 lipca,

2) roczny - na podstawie bilansów rocznych:

a) wstępnie - w terminie określonym do złożenia bilansu,

b) ostatecznie - w terminie 10 dni licząc od daty jego zweryfikowania.";

5)
po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. 1. Przy ustalaniu wysokości dotacji przedmiotowych zaokrągla się:

1) podstawę dotowania - do pełnego 1.000 zł,

2) kwotę należnych dotacji przedmiotowych i kwotę nadwyżki, o której mowa w § 19 - do pełnych 100 zł.

2. Zaokrąglenie do pełnych kwot następuje w ten sposób, że końcówki sięgające do połowy kwot określonych w ust. 1 pomija się, a końcówki przekraczające połowę tych kwot podnosi się do pełnych kwot."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozliczeń dotacji przedmiotowych począwszy od dnia 1 stycznia 1987 r.